Hur brotten upptäcks och anmäls

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäldes under 2008 mer än 25 000 ekonomiska brott i Sverige. Det är ändå bara en liten del av den verkliga ekonomiska brottsligheten. Det finns nämligen ett stort mörkertal – alla de ekonomiska brott som inte upptäcks eller anmäls. De vanligaste ekobrotten är bokföringsbrott och skattebrott, över 90% av anmälningarna gäller sådana brott.

Brotten upptäcks framför allt vid Skatteverkets kontroller och av konkursförvaltare. Konkursförvaltaren är en advokat som går igenom tillgångar och skulder i ett bolag som har gått i konkurs.
Inom Ekobrottsmyndigheten, polisen och tullen bedrivs också ett omfattande spanings- och underrättelsearbete för att upptäcka grövre och organiserad brottslighet som inte upptäcks på vanligt sätt. 

Brottsanmälningar kommer vanligtvis från följande anmälare:

Vad händer med en anmälan?

Ekobrottsanmälningarna delas upp beroende på svårighetsgrad och hur omfattande de är.
 
Mindre allvarliga ekobrott utreds snabbt, normalt inom 50 dagar. Den misstänkte får då ett besked om åtal kommer att väckas eller om det ska bli ett strafföreläggande. Ett tredje alternativ är att utredningen läggs ned. Det sker om åklagaren inte kan bevisa brott. Strafföreläggandet innebär att det inte blir någon rättegång och kan bara meddelas om den misstänkte erkänner brottet och påföljden blir böter och villkorlig dom.
 
Utredningar som rör allvarligare brott tar normalt längre tid. En mycket komplicerad utredning kan ta flera år att utreda och få prövad i domstol. Alla anmälningar passerar en erfaren åklagare som beslutar om en förundersökning ska inledas eller inte. Förundersökningen innebär att en eller flera utredare undersöker om det har begåtts något brott.
 
I utredningsarbetet ingår att förhöra misstänkta personer eller vittnen, och att gå igenom bokföringen eller andra handlingar av intresse. I vissa fall är det nödvändigt att göra husrannsakan eller anhålla någon. Under förundersökningen får normalt inga uppgifter om utredningen lämnas ut.
 
När förundersökningen är avslutad och åklagaren anser att han eller hon har tillräckligt med bevis för att väcka åtal lämnas en stämningsansökan in till tingsrätten. I samband med det blir förundersökningen offentlig.
 
Tingsrätten håller huvudförhandling i målet och avkunnar därefter dom. Tingsrättens dom kan normalt överklagas till hovrätten.