Olika ärenden kräver olika insatser

Alla anmälningar som kommer in till Ekobrottsmyndigheten passerar en sorteringsfunktion, där några erfarna åklagare bedömer hur de olika ärendena ska hanteras. Åklagaren beslutar om en förundersökning ska inledas eller inte.

Olika ärenden hos Ekobrottsmyndigheten

Mängdärenden

Vissa brott klassas som mängdmål och utreds enligt en standardiserad modell. Det handlar uppskattningsvis om ca 2000 ärenden om året eller cirka 50 procent av alla mål. Den som är misstänkt för den här typen av enklare brottslighet ska kunna få ett beslut inom högst 90 dagar.

Projektärende

Ett projektärende är ett ärende som visserligen kräver fler utredningsåtgärder än mängdärenden, men som ändå är så pass enkelt att det kan handläggas med förenklade rutiner. Ärendet kräver kanske förhör med fyra eller fem personer och i vissa fall görs en husrannsakan.
 
Förundersökningen sköts av ett utredningsteam som består av poliser, ekorevisorer och ekosekreterare under ledning av en åklagare. Teamet håller förhör med misstänkta personer och vittnen, tar in skriftlig bevisning och om det krävs gör husrannsakningar och frihetsberövanden.
 
Förundersökningen dokumenteras i ett protokoll. Det är ett underlag för åklagaren när han eller hon ska besluta om det ska väckas åtal. När åklagaren har fattat beslut om åtal, lämnas stämningsansökan in till tingsrätten. Tingsrättens dom meddelas normalt inom en månad. Domen kan överklagas men det måste ske inom tre veckor från domens datum. Den här typen av ärenden tar normalt cirka nio månader att utreda.

Särskilt krävande mål

Vissa ärenden är betydligt mer krävande. Det gäller komplicerad och omfattande brottslighet som är svår att utreda och kräver fler utredare och specialister. Det kan vara ärenden med många misstänkta personer, där många företag är inblandade eller utredningar som har internationella förgreningar.
 
Det kan också gälla ärenden som kräver komplicerade utredningsåtgärder eller där det finns behov av s.k. hemliga tvångsmedel som exempelvis telefonavlyssning. Insiderbrott brukar också räknas som särskilt krävande. Insiderärenden är när någon utnyttjar information på börsen som ännu inte är allmänt känd för att köpa och sälja aktier eller andra typer av värdepapper för att tjäna pengar på informationen. Även ärenden som gäller svart arbetskraft är ofta så omfattande och komplicerade att de betraktas som särskilt krävande.