Utredning och åtal

Ett ärende kan börja med att en konkursförvaltare, anmäler ett misstänkt brott. Han eller hon har kanske hittar stora brister i företagets bokföring. Anmälan tas emot av en åklagare som går igenom ärendet och bedömer om en förundersökning ska inledas och vilka utredningsinsatser som krävs. Förundersökningen innebär att utredningen startar och åklagaren ger direktiv till en polis eller ekonom om vad som ska utredas. I större utredningar deltar både åklagare, poliser, ekonomer och tjänstemän från skatteverket eller andra experter.

Förundersökningen

Tvångsmedel

Med tvångsmedel menas att poliser på åklagarens begäran gör vissa åtgärder för att snabbt säkra bevisning. Exempel på tvångsmedel är husrannsakan och frihetsberövande (anhållande). I normala fall används inte tvångsmedel.

Förhör

Det vanligaste är att den misstänkte kallas till förhör om det misstänkta brottet. Den som ska förhöras har rätt att få veta varför han eller hon ska höras. I kallelsen står att man har rätt till försvarare under förhöret och att en sådan i vissa fall kan utses av tingsrätten. Ibland räcker det med ett enda förhör med den misstänkte för att utreda misstankarna. Ibland måste förhör hållas även med andra personer, till exempel vittnen.

Förundersökningsprotokoll

När förundersökningen är klar skrivs detta i ett protokoll som underlag för åklagarens beslut.

Åklagarens beslut

Om åklagaren bedömer att den misstänkte är oskyldig läggs ärendet ned, till exempel om den bokföring som saknades vid anmälan har kommit till rätta. Ärendet är då avslutat.
 
Om åklagaren anser att den misstänkte är skyldig till brott kan han eller hon i vissa fall utfärda ett strafföreläggande. Ett strafföreläggande innebär att det inte blir någon rättegång och kan bara meddelas om den misstänkte erkänner brottet och påföljden blir böter eller villkorlig dom.
 
Om åklagaren beslutar om åtal, lämnas en stämningsansökan in till tingsrätten. Tingsrätten kallar åklagaren, den misstänkte och hans eller hennes försvarare samt vittnen till en huvudförhandling och avgör sedan målet Efter rättegången kommer domen normalt inom en månad. Om den misstänkte eller åklagaren vill överklaga domen, ska det göras inom tre veckor från domens datum.
 
Vill du veta mer om hur en rättegång går till rekommenderar vi Brottsoffermyndighetens rättegångsskola