Påföljder och straff

Påföljder och straff

Vilket straff man får beror på hur allvarligt brottet är. Vid ekonomisk brottslighet är de vanligaste brotten skattebrott och bokföringsbrott.
  • Vid normala skattebrott döms 10% till fängelse och resten till villkorlig dom och böter. C:a 85% döms till fängelse om domstolen dömer för grovt skattebrott.
  • Enligt statistik från Brå (Brottsförebyggande rådet) är det vanligaste straffet för bokföringsbrott villkorlig dom med dagsböter. 9% dömdes till fängelse. Av dem som blev fällda för grova bokföringsbrott dömdes hela 92% till fängelse.
  • Straffpåföljden för bokföringsbrott och skattebrott av normalgraden är fängelse upp till två år medan grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott kan ge påföljder upp till 6 år.