Samarbete mot grov organiserad brottslighet i ”särskilt utsatta områden”

Samarbete mot grov organiserad brottslighet i ”särskilt utsatta områden”

Efter förra årets uppmärksammade rapport där Polismyndigheten identifierade 14 geografiska områden som ”särskilt utsatta” när det handlar om organiserad brottslighet fick Polismyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag om hur man kan arbeta strategiskt även på lokal nivå. En första redovisning av uppdraget har nu överlämnats till regeringen. Sju nya regionala samverkansråd och tolv olika myndigheter ska arbeta mer lokalt mot organiserad brottslighet. De regionala samverkansråden ska ha operativt ansvar. I arbetet ska möjligheter till bekämpning av terrorism, penningtvätt och brott mot välfärdssystemet ”beaktas särskilt”. Den nya inriktningen innebär att fler brottsområden ska inkluderas i det redan etablerade nationella samarbetet och ett särskilt fokus ska riktas på problem i de 14 geografiska områden som polisen bedömer som särskilt prioriterade.

Viktigt att koordinera

Några av områdena är Tensta/Rinkeby i Stockholm, Rosengård i Malmö, Vivalla i Örebro och Bergsjön i Göteborg. Ett pilotprojekt har bedrivits i Vivalla i Örebro och man ska nu försöka dra lärdom av det. Enligt polisen är en viktig del är att ”koordinera de myndighetsgemensamma insatserna med det brottsförebyggande arbete som redan bedrivs mellan polis, kommun och andra aktörer på lokal nivå” eftersom problemen inte ser likadana ut överallt. Arbetet ska också utformas i nära samarbete med Brottsförebyggande rådet. Modellen ska testas under året för att slutredovisas till regeringen i oktober 2017. De tolv myndigheterna som ingår i samarbetet är: Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen, Migrationsverket, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.