Kriminella nätverk bakom svarta trafikskolor – hotar de lagliga

I samma takt som fler försöker fuska sig till ett körkort ökar också antalet svarta trafikskolor i Sverige. Kriminella nätverk ligger bakom och hotar de lagliga skolorna, på flera sätt.

Hittills har endast en företrädare för en svart trafikskola blivit dömd för ekobrott i ett ärende som Ekobrottsmyndigheten utrett. Syftet med en pågående myndighetssamverkan är bland annat att fler ska dömas för ekobrott.

Läs mer om den organiserade brottsligheten bakom svarta trafikskolor och se tv-inslaget


Nedan tidigare inlägg:

Samverkan mot svarta körskolor – åtalad dömd för bokföringsbrott. Fängelse för huvudman bakom illegal trafikskola.

Idag meddelade Värmlands tingsrätt dom i det ärendet som rör huvudmannen bakom en illegala trafikskoleverksamhet med bas i Karlstad. Huvudmannen stod åtalad för grovt bokföringsbrott. Han döms till fängelse i ett och ett halvt år för bokföringsbrott och grovt bokföringsbrott.

Brotten har begåtts under perioden 2010-2017. Åtalet har varit i unikt på så sätt att detta har varit första gången som illegalt bedriven trafikskoleverksamhet prövas mot bakgrund av regelverket mot ekonomisk brottslighet.

– Den här domen från Värmlands tingsrätt sänder en viktig signal. Domen har förhoppningsvis en avskräckande effekt på de illegala trafikskoleverksamheter som finns på många håll runt om i landet. Den som bedriver den här typen av verksamhet ska räkna med att kunna dömas till kännbara fängelsestraff, säger Eva Grandestedt, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Örebro.

Eva Grandestedt är överlag nöjd med domen eftersom tingsrätten i allt väsentligt gått på åklagarens linje.

– Huvudmannen fälls för de brott som jag har åtalat för och brotten bedöms också som grova i flera fall. Däremot kan man konstatera att även om tingsrätten har dömt ut ett kännbart fängelsestraff och ett flerårigt näringsförbud, så är det ändå en mildare påföljd än vad jag hade yrkat på, delvis beroende på att tingsrätten menar att det inte går att exakt fastställa den beloppsmässiga grunden, det vill säga, exakt hur stora huvudmannens intäkter har varit. Tingsrätten gör dock bedömningen att det har varit fråga om en betydande omfattning och att betalning skett med betydande belopp. Detta tillsammans med övriga omständigheter som tingsrätten lägger till grund för domen ger enligt min uppfattning ett högre straffvärde vilket jag också pläderade för. Jag får sätta mig in i domskälen ordentligt den närmsta tiden och sedan fatta beslut om ett eventuellt överklagande, säger Eva Grandestedt.

Utredningen som legat till grund för åtalet har varit mycket omfattande. Verksamheten har främst riktat sig till nyanlända och personer med behov av utbildning på andra språk än svenska. Utredningen gjorde beräkningen att de intäkter som verksamheten drog in under åren och som inte har redovisats uppgick till mångmiljonbelopp.

Ekobrottsmyndigheten arbetar även strategiskt med frågan kring illegala trafikskolor. Detta sker blanda annat genom en myndighetssamverkan som arbetar förebyggande i syfte att skapa sunda konkurrensförhållanden inom trafikskolebranschen. Övriga myndigheter är Transportstyrelsen, Trafikverket, Polisen och Skatteverket. Syftet är att identifiera omfattning av den olagliga förarutbildningen, diskutera hur problemet kan angripas och att kunna vidta kraftfullare åtgärder mot den olagliga trafikskoleverksamheten. 

Mål nr: B-1657-16.

Publicerat 2018-05-28.


Nedan tidigare inlägg:

De svarta trafikskolorna har blivit ett allt större problem i många områden. Trafiksäkerheten minskar och skattemoralen urholkas.

Snart väcks åtal mot en man i Värmland som bedrivit omfattande svart trafikskoleverksamhet.

– ­ Ärendet som jag har på mitt bord kommer sannolikt att tas upp i Värmlands Tingsrätt senare i höst och gäller en man som bedrivit olaglig körskoleverksamhet. Jag gör bedömningen att han har utbildat dryga 1 000 förare under en femårsperiod och haft intäkter i storleksordningen 7 miljoner kronor. Det berättar Eva Grandestedt, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Örebro.

– Som alltid är svart verksamhet svår att bevisa men vi har gjort omfattande beslag som vi har använt som utgångspunkt i våra beräkningar. Vi har även intervjuat en rad elever som har haft honom som lärare, säger hon.

Det finns starka incitament för körskoleelever att skaffa körkort billigt och få utbildning på modersmålet, men utvecklingen kan bidra till att seriösa trafikskolor som kör lagligt konkurreras ut, skattemoralen i samhället urholkas och trafiksäkerheten minskar.

Det finns brister i kontroll och tillsyn. Enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund finns till exempel fler än 6000 bilar med dubbelkommando. Hälften används av de lagliga trafikskolorna och som bilar för uppkörning. Men vad används övriga bilar till?

Transportstyrelsen behöver få behörighet för att plocka fram vissa statistik kring hur många elever en handledare har etc. Digitalt utbildningsmaterial skulle kunna göra handledare spårbara vilket i sin tur hindrar handledare att ha fler elever än vad hen har tillstånd till. Förarutbildningssystemet behöver ses över och det bör finnas en gräns för hur många teoriprov en elev får göra under en viss period för att klara körkortet. Trafikverket, Polisen, Transportsstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket kommer att samverka de kommande åren för att hitta lösningar för att skärpa såväl tillsyn som krav.

Det är inte ovanligt att personer som bedriver körskoleverksamhet uppbär olika bidrag/försörjningsstöd samtidigt som de varken redovisar sin verksamhet eller betalar skatt.

Åklagaren Eva Grandestedt riktar in sig på bokföringsbrottet i första hand.

– Att bedriva körskola utan nödvändiga tillstånd kan enligt lagen om brott mot trafikskolor ge böter, men ett grovt bokföringsbrott kan ge flera års fängelse. I det här fallet gör omfattningen, antalet elever liksom den tid som verksamheten har kunnat fortgå, det till ett grovt bokföringsbrott, säger Eva Grandestedt.


Krafttag mot svarta körskolor  (okt 2019)

Ekobrottsmyndigheten (EBM) ingår sedan flera år i en myndighetssamverkan rörande illegal förarutbildning.

Initiativet togs pga att det framkommit att företeelsen med svarta körskolor var mycket utbredd. Brottsligheten består dels av brott mot trafikskolelagen dels av grova skatte- och bokföringsbrott.

EBM har utrett och lagfört ett operativt ärende som slutade med ett längre fängelsestraff för den misstänkte personen.

EBM utreder för närvarande ett annat ärende där åtalsbeslut förväntas under 2019.

Samverkansgruppen arbetar i första hand strategiskt men tar även initiativ till operativa insatser i olika delar av Sverige.

Gruppen har tagit initiativ till flera ändringar vad gäller brottsförebyggande rutiner och föreskrifter som vi själva förfogar över men har även fört fram behov av brottsförebyggande lagändringar till Regeringen.

Det är därför EBM ser mycket positivt på detta initiativ som Regeringen nu tagit. Se nedan länk till deras pressmeddelande från sept 2019:

Krafttag mot svarta körskolor – Regeringens pressmeddelande 2019