Övrigt utbildningsstöd

Lektionsförslag

Skapa förståelse

Att skapa en generell förståelse för varför man måste bekämpa ekobrott.

Lagar och regler

Ett land norr om Syldavien hade problem med att folk blev lurade när de handlade och inte fick ut sin lön när de jobbade. Sjukhus och skolor fungerade dåligt eftersom landet inte fick in de skatter som behövdes för att bekosta det allmänna. Det saknades tydliga lagar som talade om vem eller vilka som skulle betala skatt. Till slut försvann jobben för ingen ville jobba utan lön. Följden blev att all ekonomisk aktivitet i landet upphörde. Dela in eleverna i smågrupper och diskutera vilka lagar som eleverna tycker att man borde stifta för att få ordning på problemen i landet. Lista de fem viktigaste och rangordna dem. Diskutera med eleverna om vad som är viktigast och vilka svårigheter det kan vara att kontrollera att lagarna följs. Finns det en risk med för många lagar?

Vad tror du ekonomisk brottslighet är?

Här ska eleverna skriva upp så många ord som möjligt som de associerar med ekonomisk och organiserad brottslighet. Låt eleverna förklara varför de tror att detta förknippas med ekonomisk eller organiserad brottslighet. Vem begår ekonomiska brott eller medverkar till det och vilka bekämpar ekonomisk brottslighet? Kan man straffas och i så fall – vilka straff kan man få? Vilka blir utnyttjade och vilka drabbas? Låt eleverna ta hjälp av den här hemsidan om de vill.  

Bygg kunskap, undersök och beskriv

Att bygga kunskap om ekobrott med fakta som eleven själv eller i grupp söker från Ekobrottsmyndighetens hemsidor. Denna del ger baskunskap för elever i gymnasiet. Lektionerna är delvis uppdelade i en teoretisk inriktning och en inriktning för de yrkesinriktade gymnasierna. Inom ramen för den här lektionen ska eleverna undersöka vad ekonomisk brottslighet är. Vilka lagar reglerar ekonomisk brottslighet och vilka känner de till? Resonera också om hur man ska undvika att begå ekonomiska brott. Sidan ger också underlag för lektioner för de teoretiskt inriktade utbildningarna och de yrkesinriktade programmen. Fördjupningar

Gemensamma frågor

 • Vad är bokföring?
 • Vad är ett bokföringsbrott?
 • Vem eller vilka måste ha bokföring?
 • Vad är ett skattebrott?
 • Vad är svart arbete?
 • Vem förlorar på svartjobben och varför?
 • Var finns lagar och regler kring bokföring och skatter?
 • Var finns lagarna kring straff för ekonomisk brottslighet?
 • Vad är ett insiderbrott?
 • Är det olagligt att jobba svart?

Fördjupningar

Fördjupa kunskapen med riktning mot teoretiska utbildningar eller yrkesinriktade program Fördjupningar

Analysera och utvärdera

I alla moderna samhällen finns lagar och regler. De omfattar allt från hur vi ska bete oss i trafiken till att man inte får begå mord. Allt handlar om hur vi ska förhålla oss till varandra. Här ger vi exempel på frågeställningar som ger eleverna möjlighet att diskutera lagstiftningen.
 • Varför har vi de lagar vi har? På vilket sätt skiljer sig lagstiftning om ekonomisk brottslighet från annan lagstiftning om brott?
 • Vad skulle hända om man inte hade någon lagstiftning för näringsverksamhet?
 • Eleverna ska själva fundera över sin inställning till ekonomisk brottslighet och svart arbete?
Som slutkläm kan eleverna skapa en regelsamling för regler som gäller ekonomisk brottslighet.

Värdera och reflektera

Läs igenom artikeln som heter ”Svartjobbet blev hans olycka”. Låt dem sedan i grupper diskutera följande följdfrågor
 • Är det rätt att Skatteverket i efterhand vill att Johan ska betala skatt när det var hans arbetsgivare som planlade allt?
 • Vem tror du har tjänat mest pengar på att Johan jobbade svart?
 • Tycker du att Johan skulle ha ett strängare straff eller kanske inget straff alls?
 • Vem skulle Johan ha vänt sig till för att få hjälp när han råkade ut för olyckan?
Låt eleverna var för sig och sedan i grupp ta ställning till nedanstående påstående och frågor. Här finns inga givna svar utan avsikten är att eleverna ska reflektera och visa på de problem som uppstår.

Påståenden

”Jag får inga andra jobb än svartjobb, därför är det ok att jag jobbar svart.” ”Svartjobb fungerar som smörjmedel i ett samhälle med höga skatter.” ”Om jag inte jobbar svart är det någon annan som gör det istället.” ”Jag måste ha svartjobbare eftersom jag inte kan konkurrera med alla andra i branschen som betalar svarta löner.” ”Sverige behöver fler företagare. Jag tycker det är för många regler och för höga skatter och det gör att färre vill vara företagare.”

Frågor

 • Skulle du köpa en tjänst om du visste att den utfördes helt svart?
 • Skulle du köpa en pizza där du visste, genom kompisar, att restaurangen har många som jobbare svart?
 • Tycker du att straffen för ekonomiska brott är för hårda jämfört med andra former av brottslighet? Motivera ditt svar.
 • Skulle du anmäla din arbetsgivare om du visste att det pågick ekonomisk brottslighet i företaget?
 • Påverkas din inställning till att arbeta svart av debatten kring höga chefers bonusersättning och saftiga pensionsavtal?
 • Tycker du skattebrott på t.ex. 100 000 kr är ett mindre allvarligt brott än ett inbrott i en affär på 100 000 kronor?
 • Tycker du att det är allvarligare att fuska med bidrag än att fuska med skatten?

Dokumentation

Här kan man tänka sig olika former. Klassen kan arbeta med en utställning, man kan göra en gemensam skoltidning på temat och eleverna kan få hemuppgifter med olika uppsatser. Här nedan ger vi också exempel på olika typer av längre projektarbeten.

Förslag på projektarbeten

 • Hur påverkar svart arbetskraft konkurrenskraften?
 • Vad behöver samhället göra för att komma till rätta med svart arbetskraft?
 • Vilken effekt har det s.k. ROT avdraget haft på svartjobben?
 • Vad kan näringslivet göra för att förhindra ekonomisk brottslighet? Ge förslag på brottsförebyggande åtgärder.
 • På vilket sätt påverkar ekobrott demokratin?
 • Varför är vissa branscher mer utsatta för ekonomisk brottslighet, till exempel svart arbetskraft?
 

Tips på länkar