2: Bygga kunskap, undersök och beskriv – Fördjupningar

Bygga kunskap, undersök och beskriv – Fördjupningar

Fördjupning, teoretiska utbildningar

Rättskunskap/samhällskunskap

 • Ge exempel på brott som kan förekomma i samband med organiserad brottslighet
 • Ge exempel på brott som kan ingå i begreppet ekonomisk brottslighet.
 • Vilka konsekvenser får det för ett ”vitt” företag som betalar skatt för sitt bolag och sina anställda om företaget får konkurrens från ett bolag som använder svart arbetskraft?
 • Vem eller vilka kan straffas om man har handlar med en aktie och har information som ingen annan har information om, s.k. insiderbrott?
 • Vem leder förundersökningar om ekonomisk brottslighet?
 • Vad är det längsta straffet för ett enskilt ekonomiskt brott?
 • Vad menas med hemliga tvångsmedel?
 • På vilket sätt är ekonomisk och organiserad brottslighet ett hot mot samhället och demokratin?

Ekonomi

Bokföringslagen, Skattelagstiftningen och Aktiebolagslagen är de tre viktigaste lagarna som reglerar näringslivet i Sverige.
 • Beskriv kortfattat (fem meningar) vad som regleras i Bokföringslagen
  • Skattelagstiftningen (Lagen om statlig inkomstskatt, kommunalskattelagen samt mervärdesskattelagen, moms)
  • Aktiebolagslagen
 • Vem eller vilka måste upprätta årsbokslut?
 • Vem eller vilka måste ha bokföring?
 • Hur ofta måste man bokföra?
 • Varför måste man ha bokföring?
 • Vad är en enskild firma?
 •  Vad är ett aktiebolag?
 • Vad ska en enskild firma eller ett aktiebolag anmäla till Skatteverket om de planerar att sälja varor eller tjänster i Sverige?
 • Vilken typ av brott kan misstänkas om ett företag säljer varor utan att registrera moms?
 • Vad ska en enskild firma eller ett aktiebolag anmäla till Skatteverket om de planerar att anställa personal?
 • Vilken typ av brott kan misstänkas om ett bolag anlitar anställda utan att göra avdrag för preliminär skatt eller arbetsgivaravgifter?
 • Vilken typ av brott kan misstänkas om ett företag inte sköter sin bokföring?

Fördjupning, yrkesinriktade linjer

Beskriv ett fall i bygg- eller servicebranschen. Förklara mekanismerna bakom den organiserade brottsligheten. Hur fungerar det när man använder svart arbetskraft? Vad händer? Läs historien om Danne. Det är en fiktiv historia men kunde lika gärna vara hämtad från verkligheten. Den bygger i alla delar på uppgifter som kommit fram i förundersökningar som Brottsförebyggande rådet (Brå) gått igenom gått igenom, den genomförda nätverksanalysen av entreprenörernas och fixarnas kriminella nätverk och de intervjuer som gjorts med personer både i byggbranschen och på myndighetssidan. Historien finns också publicerad i Brås rapport ”Organiserat svartarbete i byggbranschen” av Anna Carlström, Henrik Lantz Hedström, Anita Heber. Rapporten i sin helhet kan laddas ned på Brå:s webbplats. Ladda ned historien om Danne som pdf-fil här

Diskussionsfrågor

 • När tycker du att Danne begått ett brott och vilket brott är det?
 • Vem tycker du har det största ansvaret för detta brott? Arbetsgivare eller arbetstagare? De som ordnat fram den svarta arbetskraften?
 • Vilka risker utsätter sig Danne för, bortsett från att åka fast?
Läs igenom följande påståenden utifrån aspekten bortförklaringar, eller neutraliseringar som finns när det gäller svart arbetskraft. Kan man göra något för att den här attityden bland svartarbetare ska försvinna?
 • ”Jag kanske jobbar svart – men det gör alla andra inom branschen också.”
 • ”Jag kanske jobbar svart – men jag gör i alla fall ett bra jobb.”
 • ”Jag kanske jobbar svart – men hur skulle jag annars ha råd att betala mina lån?”
 • ”Jag kanske jobbar svart – men jag har ändå betalat mer skatt än många andra.”
 • ”Jag kanske jobbar svart – men det är viktigare att hjälpa en vän i knipa än att betala skatt.”
 • ”Jag anställer kanske svart arbetskraft – men annars skulle de inte få något annat jobb.”

Fakta om straffen

Straffen för bokföringsbrott och skattebrott varierar. Straff för ett ”normalt bokföringsbrott eller skattebrott” är allt ifrån villkorlig dom och dagsböter till fängelse i 2 år”. När det gäller grova bokförings- och skattebrott varierar straffen mellan 6 månader och 6 år.

Fakta om näringsförbud

Man kan få näringsförbud genom särskilt beslut i domstol. Det är i första hand allmän åklagare som för talan om näringsförbud. Man kan åläggas näringsförbud om man grovt åsidosatt vad som krävts i näringsverksamhet och att man då gjort dig skyldig till brott som inte är obetydligt. Näringsförbud kan också åläggas den som grovt åsidosatt sina skyldigheter som näringsidkare och samtidigt i stor omfattning försummat att betala vissa skatter, tullar och avgifter.