Bygga kunskap, undersök och beskriv – Fördjupningar

Fördjupning, teoretiska utbildningar

Rättskunskap/samhällskunskap

Ekonomi

Bokföringslagen, Skattelagstiftningen och Aktiebolagslagen är de tre viktigaste lagarna som reglerar näringslivet i Sverige.

Fördjupning, yrkesinriktade linjer

Beskriv ett fall i bygg- eller servicebranschen. Förklara mekanismerna bakom den organiserade brottsligheten. Hur fungerar det när man använder svart arbetskraft? Vad händer?

Läs historien om Danne. Det är en fiktiv historia men kunde lika gärna vara hämtad från verkligheten. Den bygger i alla delar på uppgifter som kommit fram i förundersökningar som Brottsförebyggande rådet (Brå) gått igenom gått igenom, den genomförda nätverksanalysen av entreprenörernas och fixarnas kriminella nätverk och de intervjuer som gjorts med personer både i byggbranschen och på myndighetssidan. Historien finns också publicerad i Brås rapport ”Organiserat svartarbete i byggbranschen” av Anna Carlström, Henrik Lantz Hedström, Anita Heber. Rapporten i sin helhet kan laddas ned på Brå:s webbplats.
Ladda ned historien om Danne som pdf-fil här

Diskussionsfrågor

Läs igenom följande påståenden utifrån aspekten bortförklaringar, eller neutraliseringar som finns när det gäller svart arbetskraft. Kan man göra något för att den här attityden bland svartarbetare ska försvinna?

Fakta om straffen

Straffen för bokföringsbrott och skattebrott varierar. Straff för ett ”normalt bokföringsbrott eller skattebrott” är allt ifrån villkorlig dom och dagsböter till fängelse i 2 år”. När det gäller grova bokförings- och skattebrott varierar straffen mellan 6 månader och 6 år.

Fakta om näringsförbud

Man kan få näringsförbud genom särskilt beslut i domstol. Det är i första hand allmän åklagare som för talan om näringsförbud. Man kan åläggas näringsförbud om man grovt åsidosatt vad som krävts i näringsverksamhet och att man då gjort dig skyldig till brott som inte är obetydligt. Näringsförbud kan också åläggas den som grovt åsidosatt sina skyldigheter som näringsidkare och samtidigt i stor omfattning försummat att betala vissa skatter, tullar och avgifter.