Ordlista

Bokföring

Alla som har ett företag måste varje dag bokföra allt som köps och säljs i företaget. Kvitton ska sparas och skrivas in i en kassabok eller registreras i ett datorprogram. Den som har restaurang, pizzeria, café eller liknande måste också ha en kassaapparat där mat och dryck som säljs ska skrivas in.

Bokföringsbrott

Begår den som medvetet låter bli att bokföra sina affärshändelser och inte sparar räkenskaperna eller lämnar felaktiga uppgifter i bokföringen. Då kan man dömas för bokföringsbrott.

Bokföringsbrott innebär

Ett exempel på bokföringsbrott kan vara att man struntar i att bokföra hälften av alla kontantbetalningar, vilket innebär att både bolagets bokförda kassatillgångar och bokförda intäkter blir fel. Har verksamheten en tillräckligt stor kontantförsäljning kan det innebära att man begår ett bokföringsbrott. Straffet för bokföringsbrott kan variera från villkorlig dom med dagsböter till fängelsestraff om brottet är grovt.

Domstolar

Det finns flera domstolar på olika nivåer. Tingsrätten är den första domstolen man kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Det finns 49 tingsrätter i Sverige.
Hovrätten är andra instans i de brottmål, tvistemål och domstolsärenden som överklagas från en tingsrätt. Det finns sex hovrätter i Sverige.

Högsta domstolen huvuduppgift är att skapa prejudikat, vägledande avgöranden. Högsta domstolen är sista instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av en hovrätt.

EU-bedrägeri

EU-betalar varje år en stor del av sin budget till stöd för jordbruk och så kallade strukturfonder till medlemsländerna. Varje EU-land ska se till att pengarna hanteras på ett korrekt sätt. Ekobrottsmyndigheten har ett samordningsansvar och utreder misstänkta bedrägerier och om pengar har betalalats ut felaktigt.

Finansmarknadsbrott

Hit hör insiderbrott och otillbörlig kurspåverkan. Det kan exempelvis handla om att någon använder information som inte är allmänt känd på en viss marknad för att på så sätt utnyttja eller påverka börskursen.

Förundersökning

Är en polisutredning som utreder om ett brott har begåtts och i så fall av vem eller vilka. Förundersökningen måste alltid inledas om det finns en misstanke om att ett brott har begåtts.

Husrannsakan

Är en form av undersökning som används av polisen utan medgivande från den eller de som berörs. Husrannsakan är en undersökning av en sak eller plats, till skillnad mot en kroppsvisitation som är en undersökning av en person. Syftet är att polisen ska kunna få tillträde till ett utrymme för att säkra bevis.

Insiderbrott

Insiderinformation är kurspåverkande information som inte är allmänt känd. Den som i förväg utnyttjar sådan information för att köpa eller sälja värdepapper begår ett insiderbrott. Det är också brottsligt att med insiderinformation förmå andra att köpa eller sälja värdepapper. Straffen för grovt insiderbrott är fängelse i minst sex månader och högst fyra år.Bestämmelserna finns i lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (2005:377).

Den som medvetet försöker manipulera marknadspriset eller på annat sätt påverka villkoren för handeln i ett värdepapper gör sig skyldig till otillbörlig marknadspåverkan. Manipulationen kan exempelvis ske genom att en person sprider falsk, kurspåverkande information – eller att en person via olika aktiedepåer och/eller kapitalförsäkringar handlar aktier med sig själ. Den som handlar med sig själv kan exempelvis vara ute efter att minska beskattningen på aktievinster, eller tjäna pengar på underliggande instrument, till exempel optioner.

Otillbörlig marknadspåverkan kan som längst leda till fyra års fängelse.

Konkurs

Innebär att ett företag (eller att en person) inte kan betala sina skulder. Konkursen innebär att företaget måste sluta med sin verksamhet och att en konkursförvaltare (en advokat som är specialiserad på konkurser) tillsätts. Konkursförvaltaren går igenom företagets verksamhet och säljer det som går att sälja för att betala av skulderna. Ibland kan företaget drivas vidare av konkursförvaltaren tills en ny köpare tar över verksamheten.

Lagföring

Lagföring innebär att en person som är åtalad för ett brott döms av en domstol eller vid mindre brott får ett så kallat strafföreläggande från en åklagare.

Momskarusellbedrägeri

Ett karusellbedrägeri handlar om att varor importeras och säljs vidare inom landet i flera led. Syftet är att via en rad bulvanbolag förskingra stora summor momspengar som annars skulle ha betalats till staten. Slutresultatet blir att bedragarna kommer över stora partier varor till ett onormalt lågt pris.

För att åka med i en momskarusell behöver man små och högt värderade varor, till exempel datorminnen eller mobiltelefoner som är enkla att frakta. De skickas utan att moms läggs på från ett EU-land till ett annat där den säljs till en ny ägare. Den nye ägaren kräver tillbaka momsen på varorna från skattemyndigheten. Men skattemyndigheten har aldrig fått in några momspengar. Staten svindlas på det sättet på stora belopp.

Målvakt

Är en person som får betalt (ofta bara några tusenlappar) för att ta över ett konkursfärdigt företag eller som snart kommer att gå i konkurs därför att säljaren har plockat ut allt av värde i bolaget.

Mörkertal

Är brott som aldrig anmäls eller upptäcks.

Näringsförbud

En företagare som låtit bli att betala skatt eller andra avgifter eller på annat sätt grovt struntat i sina skyldigheter som företagare kan dömas till näringsförbud. Det gäller också om företagaren har gått i konkurs om han eller hon har agerat grovt otillbörligt mot sina borgenärer.

Den som har näringsförbud får under den tiden inte bedriva näringsverksamhet, ha aktiebolag, vara firmatecknare eller i någon annan egenskap vara ställföreträdare för en juridisk person som bedriver näringsverksamhet. Han eller hon får inte heller vara VD eller vice VD, ledamot eller suppleant i en styrelse eller utöva ledningen av en näringsverksamhet eller ha röstmajoritet i ett aktiebolag. Man får inte heller vara anställd eller ta uppdrag i den verksamhet där man misskött sina skyldigheter om den verksamheten bedrivs av en närstående person.

Näringsverksamhet

Innebär att någon har en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Med yrkesmässigt menas att verksamheten ska vara varaktigt och bedrivas i vinstsyfte.

Organiserad brottslighet

Brukar beskrivas som en (hemlig) brottslighet med en bakomliggande organisation, ofta med internationella kopplingar. Det kan vara kriminella motorcykelklubbar eller etniskt sammansatta kriminella grupperingar

Penningtvätt

Innebär att någon försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att se ut som om de är ärligt intjänade. Penningtvätt går ut på att göra svarta pengar vita. Det kan vara pengar som kommer från svart arbete, bedrägerier, stölder och narkotikabrott. Det är brottsligt att ”tvätta” pengar. Det finns ett brott som omfattar penningtvätt. Den som medverkar till penningtvätt kan dömas för penninghäleri. Straffet för penninghäleri är fängelse i högst två år.

Remissinstans

Kallas de organisationer och myndigheter som lagstiftaren (riksdagen) vänder sig till för att få synpunkter om nya lagförslag. Remissinstanserna lämnar utifrån sin specialistkompetens synpunkter på vilken nytta och vilka konsekvenser förslaget kan få.

Skattebrott

Begår den som lämnar oriktiga uppgifter till en myndighet eller låter bli att deklarera eller lämna kontrolluppgifter eller andra uppgifter som krävs. Om skattebrottet är ringa som det heter i lagstiftningen så döms man för skatteförseelse.

Brottet bedöms som grovt om gärningsmannens tillvägagångssätt har varit systematiskt, om det handlar om stora belopp, om gärningsmannen har använt falska handlingar eller om vilseledande bokföring har upprättats. Straffet blir då betydligt högre.

Skatteparadis

Kallas en land som har låga skatter. Olika länder har olika skattesystem, inkomstskatt, bolagsskatt, reavinstskatt, källskatt för att nämna några. För att ett land ska kallas för skatteparadis krävs att det har låga skatter inom dessa områden och ett banksystem som har hög sekretess. Tanken med skatteparadis är att kunna gömma undan pengar från beskattning.

Stulen identitet

Innebär att man olovligen använder en annan persons identitet i ett brottsligt syfte.

Strafföreläggande

Innebär att straffet meddelas av åklagaren utan att gå till domstol. För att få ett strafföreläggande krävs att man erkänner brottet och att det handlar om enklare brott.

Stämningsansökan

När åklagaren väcker åtal i tingsrätten.

Svart arbete

Är att helt eller delvis låta bli att betala skatt för sina inkomster. Det är olagligt. En arbetsgivare som använder svart arbetskraft betalar inga sociala avgifter till staten för den anställde. Det är också olagligt.

Trolöshet mot huvudman

Innebär att en person som har en förtroendeställning i ett företag missbrukar detta och därigenom skadar företaget eller en privat person. Kan ge böter eller fängelse i högst 2 år. Om brottet är grovt lägst 6 månader och högst 6 år.

Villkorlig dom

Den som döms till villkorlig dom får en prövotid på två år. Under prövotiden ska den dömde vara skötsam och försörja sig efter sin förmåga. Den villkorliga domen kan förenas med dagsböter och/eller med en skyldighet att utföra oavlönat arbete under viss tid, kallas samhällstjänst.

Åtal

Ett åtal är ett beslut som fattas av en åklagare som innebär att målet ska prövas i domstol. Åklagaren får bara väcka åtal om han eller hon bedömer att bevisningen kan räcka till en fällande dom.